Podmienky používania služby, najmä pre sťahovanie z internetu a pre technickú dokumentáciu skupiny PM

1. VŠEOBECNOSTI

Tieto podmienky používania sú platné pre PM Technic, ako aj pre všetky spoločnosti nachádzajúce sa v skupine firiem PM (v pokračovaní menované spoločným pojmom „PM“).

2. PRÁVA

Obsah webovej stránky PM – www.pmtechnic.com je chránený autorskými právami. Všetky logá, identifikátory, značky, dátové súbory, reprezentácie, výkresy, technické dokumentácie a informácie sú – ak nejestvujú iné pokyny – chránené registrovanými a neregistrovanými právami duševného vlastníctva. Akákoľvek zmena obsahu alebo zverejnenie výpisov sú zakázané. Ich používanie bez písomného súhlasu spoločnosti PM je dovolené len v zmysle týchto ustanovení a podmienok. S výnimkou prípadu, keď stiahnuté informácie sú aj v technickej dokumentácii.

3. POUŽIVANIE DÁT

Obsah webových stránok PM a informácie disponibilné pre sťahovanie aj technická dokumentácia môžu byť stiahnuté za účelom zberu, uloženia a vytlačenia informácií pre vlastnú potrebu. Distribúcia informácií a technickej dokumentácie pre verejné alebo obchodné účely alebo akýmkoľvek iným spôsobom nie je povolená bez písomného súhlasu zo strany spoločnosti PM.

4. PREVOD PRÁV

S výnimkou vyššie uvedeného obmedzeného práva na použitie nejestvujú iné obmedzenia práv tej istej povahy. Ak PM poskytuje odlišnú písomnú dohodu o pokračovaní používania, autorizovaná oblasť používania vyplýva výlučne z tohto písomného prehlásenia o dohode.

5. TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA

Preberanie alebo sťahovanie technickej dokumentácie (hlavne dokumentácie pre používateľa) netvorí podklad pre povinnosť dodatočného informovania zo strany PM o prípadných zmenách vykonaných na produktoch a/alebo technickej dokumentácii. Používateľ nesie zodpovednosť za kontrolu vhodnosti a účel použitia výrobkov, najmä pokiaľ ide o rešpektovanie platných noriem a zákonov.

6. ZODPOVEDNOSŤ

Spoločnosť PM nemôže byť zodpovedná za nesprávne informácie alebo technickú dokumentáciu, za vady alebo vírusy, ktoré môžu ovplyvniť počítač, zariadenie alebo iné vlastníctvo návštevníka, alebo toho, ktorý sťahuje, po prístupe. Tieto obmedzenia a výnimky zodpovednosti nie sú platné do tej miery, v ktorej je zodpovednosť povinná, napr. v súlade so zákonom o zodpovednosti za výrobky, v prípadoch vážnej úmyselnej nedbanlivosti, kvôli poraneniu alebo ohrozeniu života, telesnej celistvosti alebo zdravia.

7. INFORMATÍVNY OBSAH

PM si vyhradzuje právo meniť kedykoľvek technickú dokumentáciu a výrobky opísané v technickej dokumentácii alebo informácie a produkty opísané v týchto informáciách bez predbežného oznámenia, opraviť a/alebo vylepšiť ich, ak tieto činnosti sú primerané pre užívateľov. Táto vec je platná aj pre zmeny, ktoré slúžia pre technický pokrok.